Plastyka obrzędowa, Zabawkarstwo

Ukraina

Lalki motanki.